Adatkezelési tájékoztató

Jelen felhasználói és jogi feltételek az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.mufogsor.com weboldal felhasználási és jogi feltételeit hivatottak rögzíteni. Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot. A weboldal megnyitásával és a weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára kötelező érvényűnek elfogadta.

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. minden tőle telhetőt megtesz a GDPR-rel összhangban a Felhasználók adatainak védelméért. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve a kapcsolati űrlap kitöltését. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A kapcsolati űrlap igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím, telefonszám stb.) szükség van.

Felhasználó adatanak megadásával és a “Hozzájárulok, hogy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. az adataimat tárolja és a kapcsolatot velem felvegye” az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően” elfogadásával – azaz a check box Felhasználó általi kipipálásával – hozzájárul, hogy a Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. vele a kapcsolatot felvegye  Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén. Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a Felhasználó  weboldalon történő regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelése. Ezért a megszerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében – használjuk fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatkezelő adatai

Ars Artis Orvosi Kiadó Kft.  Székhely és levelezési cím: 2300 Ráckeve, Vasvári utca 18/A., Adószám: 27720158-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-217782

A www.mufogsor.com weboldalon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, leírás, fotó, video stb.) az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. Ilyen és ehhez hasonló szándékával kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot a 06 (70) 368-0787-as telefonszámon. Készséggel állunk rendelkezésére!

Fogalom meghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • felhasználó: minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldalunk szolgáltatásait igénybe veszi;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés célja

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft online bejelentkezés vagy időpont kérés lehetőségét biztosítja ügyfelei részére. A kapcsolati űrlap segítségével az ügyfél elérhetőséghez szükséges adatokat vesz fel, illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli. Az adatkezelés célja: a regisztrálók nyilvántartása, kapcsolattartás és kezeléssel kapcsolatos információk küldése ügyfél részére.

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció vagy vásáerlás során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név,
 • saját e-mail-cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

 • A számlázáshoz kapcsolódóan megadott adatok megőrzési ideje: a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat fennállását követő 1 év

Korlátozások

Az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon vagy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft-hez tartozó egyéb hivatalos oldalakon (pl. közösségi média oldalak) olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban.

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., – webhosting
 • GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. – futárszolgálati tevékenység
 • Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft (1031 Budapest, Záhony utca 7.) – elektronikus számlák kiállítása
 • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) – online bankkártyaelfogadás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Cégünk által a webshop.mufogsor.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ügyfeleink weboldalunk (www.mufogsor.com) használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetnek tájékoztatást az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft.-től személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, valamint személyes adataiknak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy zárolását. Ilyen irányú kérelmét az info@mufogsor.com e‐mail címre továbbított nyilatkozattal juttathatja el hozzánk.

Ügyfelünk kérelmére az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. tájékoztatást ad az ügyfél általunk kezelt, illetve általunk esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Cookie (süti) szabályzat

Amikor a látogató a www.mufogsor.com oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy az Ars Artis Orvosi Kiadó Kft. a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A honlap az alábbi szolgáltatók célzó, hirdetési és analitikai célú sütijeit használhatja:

Google

Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.